OEM:
Crosstable:
TRWATEBREMBODELPHIFERODOISEROPTIMALPAGIDREMSATEXTAR
DF4487  BG3775      

Use for:
ПроизводительМодельМодификацияПериодКомментарии
VOLKSWAGENTOUAREG (7LA)2.5 RS TDi, 3.2 i V6, 4.2 i V8, 5.0 V10 TDi, 6.0i W1210/02-18"""" whe
VOLKSWAGENTOUAREG (7LA)2.5 RS TDi, 3.2 i V6, 4.2 i V8, 5.0 V10 TDi, 6.0i W1210/02-18"""" whe
VOLKSWAGENTOUAREG (7LA)2.5 RS TDi, 4.2 i V8, 5.0 V10 TDi10/02-17"""" whee
VOLKSWAGENTOUAREG (7LA)2.5 RS TDi, 4.2 i V8, 5.0 V10 TDi10/02-17"""" wh
VOLKSWAGENTOUAREG (7LA)3.0 V6 TDi, 3.2 i V6, 5.0 V10 TDi11/04-Equipment Variant: LB