Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
4242360030,9020848002   J4712041  

Use for:
ToyotaLandcruiser 4.2 Turbo Diesel (HDJ100)98 - -CLV
ToyotaLandcruiser 4.7i V8 32V (UZJ100)98 - -CLV