Crosstable:
HYUNDAISKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
0,VKBA199384008400QWB555 BK477 

Use for:
HyundaiPony I82 - 90 
HyundaiStellar 1.8 (MPI, FBM)88 - 92 
HyundaiStellar 2.0 (MPI, FBM)88 - 92 
HyundaiPony Pickup 1.282 - 92CLV