Crosstable:
HONDASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
44200SX0008,   J4704024  

Use for:
HondaOdyssey 2.2i 16V (RA1/2)09/94 - 00 
HondaOdyssey 2.3i 16V (RA3/4)09/97 - 00 
HondaOdyssey 3.0i 24V (RA5)09/97 - 00 
HondaShuttle 2.2i 16V (RA18)06/95 - 00 
HondaShuttle 2.3i 16V (RA38)11/97 - 00