Crosstable:
TOYOTASKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
0,VKBA3728     

Use for:
ToyotaRAV 4 I 2.0i 16V (SXA10/11)04/94 - 00w/o ABS
ToyotaRAV 4 I 2.0i 16V (SXA10/11)04/94 - 00with ABS