Crosstable:
MITSUBISHISKFOptimalRuvilleQHNippartsAP LockheedFebi
MB092749,MB526395VKBA191573067306QWB716J4705005BK570 

Use for:
HyundaiGalopper 2.5 Turbo Diesel91 - 02 
HyundaiGalopper 3.0 V6 12V91 - 02 
MitsubishiGalopper 2.5 Turbo Diesel (JK)99 - 04 
MitsubishiGalopper 3.0i V6 12V (JK)99 - 04 
MitsubishiMontero 3.0i V6 (V43W)10/91 - 07/93 
MitsubishiMontero 3.5i V6 (V45W)08/93 - 00 
MitsubishiPajero I 2.3 Turbo Diesel (L042, L048)83 - 11/90 
MitsubishiPajero I 2.5 (L042, L047, L048)83 - 11/90 
MitsubishiPajero I 2.5 Turbo Diesel (L044, L049)87 - 11/90 
MitsubishiPajero I 2.5 Turbo Diesel (L144, L149)89 - 04/91 
MitsubishiPajero I 2.6 (L042, L047, L048)83 - 11/90 
MitsubishiPajero I 3.0i V6 (L141/6)89 - 04/91 
MitsubishiPajero II 1.8 GDI (V2_W, V4_W)98 - 04/00 
MitsubishiPajero II 2.0 Diesel (V26, V46)07/93 - 04/00 
MitsubishiPajero II 2.4 (V2_W, V4_W)91 - 04/00 
MitsubishiPajero II 2.5 Turbo Diesel (V24, V44)91 - 04/94 
MitsubishiPajero II 2.5 Turbo Diesel (V2_W, V4_W)91 - 04/03 
MitsubishiPajero II 2.8 Turbo Diesel (V2_W, V4_W)94 - 04/00 
MitsubishiPajero II 3.0i V6 (V23, V43)91 - 95 
MitsubishiPajero II 3.0i V6 24V (V23, V43)94 - 04/00 
MitsubishiPajero II 3.5i V6 24V (V25, V45)07/93 - 04/00 
MitsubishiPajero Classic 2.5 Turbo Diesel (V2_W)02 - 06 
MitsubishiPajero Sport 2.5 Turbo Diesel (K94W)12/98 - 08 
MitsubishiPajero Sport 3.0i V6 24V (K96W)12/98 - 08 
MitsubishiL 200 4WD 2.0 (K22T, K32T)86 - 06/90CLV
MitsubishiL 200 4WD 2.0 (K22T, K32T)07/90 - 06/96CLV
MitsubishiL 200 4WD 2.4 (K35T)06/93 - 06/96CLV
MitsubishiL 200 4WD 2.5 Diesel (K24T, K34T)86 - 06/90CLV
MitsubishiL 200 4WD 2.5 Diesel (K24T, K34T)07/90 - 06/96CLV
MitsubishiL 300 4WD 1.8 (L035)11/86 - 10/90CLV
MitsubishiL 300 4WD 1.8 (L035)11/90 - 06/96CLV
MitsubishiL 300 4WD 2.0 (L037, P23V/W)11/86 - 10/90CLV
MitsubishiL 300 4WD 2.0 (L037, P23V/W)11/90 - 06/96CLV
MitsubishiL 300 4WD 2.4 (P24V, P24W)11/86 - 10/90CLV
MitsubishiL 300 4WD 2.4 (P24V, P24W)11/90 - 06/96CLV
MitsubishiL 300 4WD 2.5 Diesel (P25V/W, P45V)11/86 - 10/90CLV
MitsubishiL 300 4WD 2.5 Diesel (P25V/W, P45V)11/90 - 06/96CLV